Pozostałe 8minut czytania

Polityka gospodarcza we współczesnym świecie

Posted By Jakub Pilch 30-11-2023
Polityka gospodarcza we współczesnym świecie. Na zdjęciu 100-złotowe banknoty.

Polityka gospodarcza stanowi nieodłączny element dzisiejszego globalnego świata, odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu gospodarek krajowych i międzynarodowych. 

Czym jest polityka gospodarcza?

W miarę jak ekonomia ewoluowała, stawała się coraz bardziej związana z istotnymi problemami społeczno-gospodarczymi. Jej rola w objaśnianiu rzeczywistości gospodarczej stała się coraz bardziej wyrafinowana, co zaowocowało jej użytecznością w praktyce różnych podmiotów gospodarczych, bez względu na ich skalę działania – czy to mikroprzedsiębiorstwa, czy makroekonomia na poziomie państwowym.

Jednym z kluczowych aspektów ekonomii jest jej rola w kształtowaniu polityki gospodarczej. Pojęcie „polityka” wywodzi się z greckiego słowa „politike”, które odnosi się do sztuki rządzenia państwem. W dzisiejszych czasach pojęcie to ma szeroki zakres znaczeń. W węższym kontekście odnosi się do działań państwa w zakresie zarządzania sprawami wewnętrznymi i stosunkami międzynarodowymi. W szerszym sensie obejmuje wszelkie działania mające wpływ na sprawy publiczne, niezależnie od tego, kto je podejmuje. Oznacza to, że każda organizacja, grupa społeczna czy nawet jednostka może być uczestnikiem polityki, gdy podejmuje działania, które mają wpływ na sprawy publiczne.

Pojęcie „polityka” jest często uzupełniane przymiotnikami określającymi rodzaj działań, które są jej przedmiotem. W przypadku polityki gospodarczej jest to działalność związana z funkcją gospodarczą państwa. Polityka gospodarcza stanowi integralną część polityki bezpieczeństwa państwa, zarówno jako nauka, jak i praktyka. To podejście umożliwia spójne analizy założeń, stanu obecnego i przyszłego polityki gospodarczej państwa, uwzględniając wszystkie jej aspekty i uwarunkowania.

Polityka gospodarcza państwa można rozważać z dwóch perspektyw: statycznej i funkcjonalnej. W perspektywie statycznej koncentrujemy się na celach, zadaniach, metodach i narzędziach polityki gospodarczej oraz na jej strukturze. To podejście pozwala na traktowanie polityki gospodarczej jako systemu statycznego i analitycznego.

W perspektywie funkcjonalnej skupiamy się na procesach polityki gospodarczej, takich jak przygotowanie, planowanie, programowanie, realizacja i ocena osiągniętych wyników. To podejście traktuje politykę gospodarczą jako system funkcjonalny i procesowy, którego elementami są różne fazy działań.

Polityka gospodarcza jako dziedzina naukowa

Polityka gospodarcza jako nauka skupia się na badaniu sposobów, celów i narzędzi oddziaływania organów państwowych na gospodarkę kraju. Jest to dziedzina, która nie tylko opisuje działalność gospodarczą, ale także wyjaśnia jej mechanizmy i zasady w świetle praw ekonomicznych.

Opis polityki gospodarczej polega przede wszystkim na analizie faktów i działań podejmowanych przez państwo w konkretnych obszarach i miejscach. To swoiste mapowanie historii gospodarczej, które pozwala zrozumieć, jakie decyzje podejmowano w przeszłości.

Natomiast wyjaśnianie polityki gospodarczej to głębsze zagłębianie się w jej przyczyny i konsekwencje. Polega ono na badaniu związków przyczynowo-skutkowych między różnymi aspektami polityki gospodarczej. To proces, który wymaga tworzenia uogólnień, budowy generalizacji i typologii faktów.

Jednak prawdziwa wartość nauki polityki gospodarczej pojawia się dopiero wtedy, gdy zauważymy powtarzalność pewnych procesów. To na tej podstawie możemy sformułować pewne prawa i zasady polityki gospodarczej, które pomagają przewidywać przyszłe wydarzenia i procesy.

Polityka gospodarcza korzysta z praw ekonomicznych wypracowanych przez ekonomistów, ale nie ogranicza się tylko do nich. Musi uwzględniać również aspekty militarnie, polityczne, społeczne, techniczne, kulturowe, moralne i nawet psychologiczne działań państwa.

Nauka polityki gospodarczej może dostarczać wiedzy o konkretnej działalności gospodarczej państwa, jej celach, środkach i narzędziach. Pomaga zrozumieć decyzje gospodarcze i mechanizmy, które nimi kierują.

Polityka gospodarcza jest również przykładem praktycznego zastosowania ogólnych praw ekonomicznych w działalności gospodarczej. Jednak jej rola nie kończy się na opisie stanu rzeczy. Powinna także dążyć do określenia, jak powinna wyglądać efektywna polityka gospodarcza. W tym kontekście polityka gospodarcza jako nauka łączy w sobie cechy nauki normatywnej i stosowanej.

Ważnym aspektem badania polityki gospodarczej jest także metodologia przygotowania, podejmowania i realizacji działań państwowych wpływających na gospodarkę. Dlatego też zrozumienie zróżnicowanej struktury polityki gospodarczej pozwala głębiej poznać jej istotę i funkcje. Skupienie uwagi na statycznej strukturze ukazuje cele, zadania, zakres, funkcje i metody polityki gospodarczej państwa oraz narzędzia jej realizacji.

Cele i zadania polityki gospodarczej

Cele i zadania polityki gospodarczej państwa są nieodłączną częścią jego funkcjonowania. To, jakie cele państwo stawia sobie w obszarze gospodarki, ma ogromny wpływ na kształtowanie strategii i działań w tym zakresie. Te cele można podzielić na różne kategorie, takie jak cele ustrojowo-systemowe i polityczne, cele ekonomiczne, obronne, społeczne, oraz ekologiczne.

Cele ustrojowo-systemowe i polityczne stanowią fundament polityki gospodarczej każdego kraju. Obejmują one m.in. utrzymanie suwerenności narodowej i obronę przed zagrożeniami zewnętrznymi. Są to wartości, które leżą u podstaw istnienia każdego państwa i stanowią priorytetowe cele.

Jednak najważniejszymi celami polityki gospodarczej są cele stricte ekonomiczne. Chodzi tu głównie o zwiększenie dobrobytu społeczeństwa poprzez pomnażanie bogactwa kraju i wzrost dochodu narodowego. Osiągnięcie tych celów wymaga optymalnego wykorzystania zasobów narodowych, zwiększenia produkcji, oraz rozsądnego podziału dochodu.

W dłuższej perspektywie czasowej głównym kierunkiem polityki gospodarczej jest osiągnięcie trwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego. To właśnie te czynniki tworzą podstawy dla innych dziedzin życia kraju. Jednak często musimy dokonywać trudnych wyborów między inwestycjami w rozwój a zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczeństwa.

Warto dążyć do równowagi gospodarczej, która pozwala na sprawną pracę systemu gospodarczego. To z kolei zależy od istniejących zasobów i działalności gospodarczej. W krajach o ustabilizowanej gospodarce rynkowej cele ekonomiczne obejmują podtrzymywanie koniunktury, zwalczanie inflacji, utrzymanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz dążenie do zmniejszenia nierówności dochodowych.

W obliczu współczesnych wyzwań konkurencyjność gospodarki narodowej staje się coraz istotniejsza. Wzmacnianie konkurencyjności na arenie międzynarodowej i zwiększenie udziału w międzynarodowym handlu to cele, które pozwalają na rozwijanie gospodarki kraju.

Oprócz celów ekonomicznych istnieją też cele obronne, które mają kluczowe znaczenie w przypadku zagrożenia wojennego. Te cele obejmują rozbudowę potencjału gospodarczo-obronnego państwa, który stanowi podstawę obronności. W sytuacjach kryzysowych cele te stają się priorytetem, co może wpłynąć na realizację innych celów.

Cele społeczne, takie jak tworzenie miejsc pracy i poprawa warunków życia, również odgrywają istotną rolę w polityce gospodarczej. Jednak ich znaczenie jest ograniczone w porównaniu do celów ekonomicznych i obronnych.

W ostatnich latach cele ekologiczne zyskują coraz większe znaczenie. Ochrona środowiska naturalnego jest nie tylko kwestią moralną, ale także ma wpływ na zdrowie i dobrobyt społeczeństwa. Realizacja tych celów może wymagać wprowadzenia ograniczeń w działaniach gospodarczych, ale ma długoterminowe korzyści dla wszystkich.

Instrumenty polityki gospodarczej w ekonomii

Instrumenty polityki gospodarczej pełnią kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji celów ekonomicznych państwa. To narzędzia i metody, które rząd wykorzystuje do wpływania na gospodarkę kraju. Warto zrozumieć, że polityka gospodarcza w gospodarce rynkowej opiera się na różnorodnych metodach oddziaływania, które można podzielić na bezpośrednie i pośrednie.

Bezpośrednie narzędzia polityki gospodarczej to te, które centrum gospodarcze wykorzystuje bezpośrednio w interakcji z podmiotami gospodarczymi. Wśród tych narzędzi znajdują się nakazy, zakazy, polecenia i zarządzenia. To rodzaje dyrektyw, które podmioty gospodarcze muszą przestrzegać. Wskaźniki dyrektywne oraz normatywy dyrektywne stanowią wytyczne, które muszą zostać spełnione. Limitów natomiast nie wolno przekraczać. W przypadku naruszenia tych nakazów istnieje system kontroli i sankcji, który ma zapewnić ich egzekucję.

Narzędzia bezpośredniego oddziaływania obejmują narzędzia prawno-organizacyjne. Przykładem może być decyzja o powołaniu lub likwidacji przedsiębiorstwa, wydawanie zakazów dotyczących łączenia i zrzeszania podmiotów gospodarczych oraz tworzenie lub likwidacja zrzeszeń monopolistycznych. Te działania wpływają bezpośrednio na strukturę i funkcjonowanie rynku.

Narzędziami pośredniego oddziaływania są narzędzia ekonomiczne, nazywane także parametrycznymi. Są to środki, które ustalają warunki, w jakich podmioty gospodarcze mogą realizować swoje cele. Państwo dobiera te narzędzia w taki sposób, aby skłonić jednostki gospodarujące do działań zgodnych z założeniami i celami polityki gospodarczej. Mogą to być różnego rodzaju regulacje warunków działania, bodźce ekonomiczne dla przedsiębiorców lub wsparcie finansowe.

W okresie transformacji ustrojowej, takiej jak ta, którą przeżywała Polska i inne kraje postsocjalistyczne, stosuje się często narzędzia mieszane, łącząc zarówno metody bezpośrednie, jak i pośrednie. To elastyczne podejście ma na celu osiągnięcie równowagi między regulacją a swobodą działania rynku.

Zostaw komentarz

Sign in to post your comment or sine up if you dont have any account.