Pozostałe 8minut czytania

Czym są podatki i jakie mają znaczenie dla społeczeństwa?

Posted By Jakub Pilch 25-04-2023
Księgowa zlicza podatki na kalkulatorze i czyta dane na dokumentach.

Podatki są nieodłącznym elementem funkcjonowania społeczeństwa i pełnią kluczową funkcję w finansowaniu usług publicznych, redystrybucji dochodu oraz kształtowaniu zachowań ekonomicznych. W artykule przedstawione zostaną definicja podatków oraz ich cele i funkcje, a także omówione zostaną rodzaje podatków, znaczenie podatków dla społeczeństwa, skutki braku podatków oraz kontrowersje związane z nimi.

Definicja podatków

Podatki definiuje się jako obowiązkowe, ustawowo ustanowione wpłaty, które obywatele i jednostki gospodarcze są zobowiązani dokonywać na rzecz administracji publicznej. Stanowią one instrument, za pośrednictwem którego społeczeństwo finansuje takie publiczne dobra i usługi, jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura. Podatki są pobierane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, a ich charakter obligatoryjny jest konsekwencją jurysdykcji, której podlegają zobligowani do ich uiszczenia podmioty.

Cele i funkcje podatków

Podatki realizują kilka kluczowych celów, pełniąc jednocześnie wiele istotnych funkcji. Po pierwsze, poprzez pobór dochodów z podatków instytucje publiczne są w stanie finansować usługi o charakterze ogólnospołecznym, takie jak bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska czy administracja państwowa. Dochody pozyskiwane drogą opodatkowania umożliwiają władzom publicznym utrzymanie infrastruktury oraz świadczenie usług fundamentalnych dla funkcjonowania społeczeństwa. Kolejnym celem podatków jest redystrybucja dochodu narodowego. Progresywny system podatkowy, w ramach którego osoby z wyższymi dochodami obciążane są wyższymi stawkami, pozwala w pewnym stopniu niwelować nierówności dochodowe i wspierać osoby o niższych zarobkach. Ponadto struktura stawek podatkowych umożliwia rządom stymulowanie określonych zachowań ekonomicznych, np. zachęcanie do inwestowania, oszczędzania czy ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne.

Rodzaje podatków

Podatki bezpośrednie i pośrednie

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje opodatkowania: bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie są nakładane bezpośrednio na podatnika, a ich wysokość zależy od osiąganego przez niego dochodu lub posiadanego majątku. Typowym przykładem podatków bezpośrednich jest podatek dochodowy, pobierany od osiąganych przez podatnika przychodów bądź dochodów.

Z kolei podatki pośrednie obciążają towary i usługi, przy czym ostateczny ciężar ich zapłaty przenosi się na ich konsumentów. Najpowszechniejszą formą podatku pośredniego jest podatek od towarów i usług (VAT), pobierany w momencie sprzedaży danego produktu lub realizacji usługi.

Podział ten ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, determinując sposób naliczania i pobierania danego podatku, jak również oddziaływanie poszczególnych form opodatkowania na gospodarkę.

Podatek dochodowy i VAT

Podatek dochodowy stanowi jedną z kluczowych danin bezpośrednich. Polega na poborze części dochodu uzyskanego przez osobę fizyczną bądź podmiot gospodarczy. Istnieją różne formy podatku dochodowego, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) czy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).    

Z kolei podatek od towarów i usług (VAT) stanowi jeden z najważniejszych podatków pośrednich. Jest pobierany przy sprzedaży towarów i usług oraz ich wytwarzaniu, importowaniu i nakładany na większość transakcji rynkowych. Ostatecznie obciąża on konsumenta.    

Dochody z PIT i CIT służą w głównej mierze do finansowania usług publicznych, natomiast VAT jest podatkiem wpływającym istotnie na ceny oraz konkurencyjność gospodarki.  Wysokość stawek VAT ma znaczący wpływ na poziom inflacji.

Znaczenie podatków dla społeczeństwa

Finansowanie usług publicznych

Opodatkowanie stanowi główne źródło finansowania usług publicznych, ponieważ dzięki niemu władze publiczne mogą zapewnić obywatelom dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, infrastruktury oraz innych istotnych usług niezbędnych do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa. Bez odpowiednich dochodów podatkowych trudno by rządowi utrzymywać te usługi na wymaganym poziomie. Pobór podatków pozwala państwu realizować zadania niezbędne dla zapewnienia obywatelom dóbr publicznych oraz prawidłowego funkcjonowania gospodarki. System podatkowy odgrywa więc istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb publicznych i wypełnianiu funkcji państwa opiekuńczego, ponieważ zapewnia niezbędne dochody pozwalające finansować infrastrukturę społeczną oraz sektor usług publicznych.

Redystrybucja dochodu i walka z nierównościami społecznymi

Opodatkowanie odgrywa istotną rolę w procesie redystrybucji dochodu narodowego i niwelowaniu nierówności społecznych. Za sprawą progresywnego systemu podatkowego, w ramach którego osoby o wyższych dochodach obciążane są wyższymi stawkami danin publicznych, możliwe jest częściowe łagodzenie dysproporcji dochodowych. Dochody uzyskane z opodatkowania osób o wyższych dochodach mogą być przeznaczane na programy społeczne, transfery dochodów na rzecz najuboższych oraz działania służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu biedniejszych grup obywateli. Taka redystrybucja dochodu narodowego za pośrednictwem systemu podatkowego przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców w skali makroekonomicznej i ograniczenia poziomu nierówności społecznych mierzonych za pomocą współczynników dystrybucji dochodu. Właściwie skonstruowany system podatkowy stanowi zatem potencjalne narzędzie polityki społeczno-ekonomicznej nastawionej na redukcję ubóstwa i nierówności w społeczeństwie.

Kształtowanie zachowań ekonomicznych

System podatkowy wpływa na zachowania ekonomiczne jednostek i podmiotów gospodarczych, stanowiąc istotne narzędzie polityki gospodarczej rządu. Rządy, stosując odpowiednią różnicowaną politykę podatkową poprzez zastosowanie zróżnicowanych stawek danin publicznych, mogą stymulować pożądane zachowania ekonomiczne. Na przykład obniżone stawki podatku dochodowego na inwestycje mogą skłaniać do zwiększenia aktywności inwestycyjnej i tworzenia nowych miejsc pracy. Podatki ekologiczne nakładane na czynniki produkcji przyczyniające się do degradacji środowiska naturalnego mogą zachęcać przedsiębiorstwa do ograniczenia oddziaływania na środowisko i promować zrównoważony rozwój gospodarki. Właściwie skonstruowana polityka podatkowa może również stymulować oszczędności obywateli poprzez niższe opodatkowanie oszczędności i inwestycji kapitałowych.

Skutki braku podatków

Brak środków na usługi publiczne

Niewystarczający poziom dochodów uzyskiwanych z opodatkowania, wynikający z niskich stawek podatkowych lub powszechnej nielegalnej optymalizacji podatkowej, prowadzi do ograniczenia środków dostępnych dla sektora publicznego. W konsekwencji państwo może mieć trudności z finansowaniem takich usług o charakterze ogólnospołecznym jak opieka zdrowotna, edukacja czy infrastruktura publiczna. Może to prowadzić do pogorszenia jakości i dostępności tych usług. Wydatki publiczne mogą być zmniejszane, remontowane obiekty mogą ulegać degradacji, a personel medyczny i nauczyciele być niedofinansowani. Negatywne konsekwencje niedostatecznego opodatkowania dochodów podmiotów gospodarczych i jednostek mogą być odczuwane przez całe społeczeństwo, utrudniając dostęp do usług publicznych i obniżając ich ogólną jakość.

Nierówności społeczne i pogorszenie jakości życia

Brak odpowiedniej redystrybucji dochodu narodowego za pośrednictwem systemu podatkowego, wynikający z nieskutecznego lub niewystarczającego opodatkowania wyższych dochodów, przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych. Bez progresywnego systemu podatkowego, dochody osób o wyższych zarobkach nie są w wystarczającym stopniu redystrybuowane w kierunku osób o niższych dochodach. Sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych jest istotny dla ograniczenia dysproporcji dochodowych w społeczeństwie. Brak takiego podziału prowadzić może do wzrostu różnic w poziomie życia. Negatywne konsekwencje nierówności społecznych obejmują pogorszenie jakości życia osób o niższych dochodach, m.in. poprzez ograniczenie dostępu do usług publicznych czy możliwości rozwoju osobistego. Wzrost nierówności dochodowych może również utrudniać wzrost gospodarczy oraz ograniczać potencjał społeczny.

Kontrowersje wokół podatków

Efektywność systemu podatkowego

Istotnym tematem debaty ekonomicznej i politycznej jest kwestia optymalnego kształtu systemu podatkowego, który maksymalizowałby jego efektywność. Niektórzy ekonomiści i komentatorzy polityczni argumentują, że wysokie obciążenia podatkowe, zwłaszcza obciążenia daninami bezpośrednimi, hamują motywację do pracy, przedsiębiorczości i inwestycji, co negatywnie wpływa na dynamikę wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, inni eksperci wskazują, że właściwie skonstruowany system opodatkowania może sprzyjać procesowi rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez finansowanie usług społecznych oraz wyrównywanie szans ekonomicznych obywateli. Kluczowym wyzwaniem pozostaje znalezienie optymalnego kompromisu pomiędzy odpowiednim poziomem dochodów uzyskiwanych z systemu opodatkowania a zachowaniem możliwie wysokiej efektywności gospodarki.

Ogólnie dyskusje na temat efektywności systemu podatkowego koncentrują się wokół poszukiwania równowagi między pożądanym poziomem dochodów publicznych a koniecznością zminimalizowania negatywnych skutków opodatkowania dla dynamiki gospodarczej.

Problem unikania podatków

Istotnym problemem negatywnie wpływającym na efektywność systemu opodatkowania jest unikanie płacenia podatków poprzez niektóre podmioty gospodarcze i jednostki. Firmy i podatnicy wykorzystują różne instrumenty optymalizacji podatkowej oraz luki w przepisach prawa podatkowego, aby minimalizować swoje obciążenia podatkowe. Taka optymalizacja podatkowa prowadzi do utraty dochodów budżetowych, pomniejszając środki dostępne dla sektora publicznego i finansowania usług publicznych. Ponadto niesprawiedliwie obciąża podmioty i jednostki, które sumiennie regulują swoje zobowiązania podatkowe.

W odpowiedzi na problem unikania opodatkowania rządy wprowadzają regulacje prawne ograniczające możliwości optymalizacji podatkowej, zwiększające transparentność systemu podatkowego oraz współpracują międzynarodowo w celu wymiany informacji pomagających w wykrywaniu oszustw podatkowych. Mimo to, problem unikania opodatkowania pozostaje istotnym wyzwaniem utrudniającym sprawne funkcjonowanie systemu podatkowego.

Zostaw komentarz

Sign in to post your comment or sine up if you dont have any account.