Pozostałe 9minut czytania

Czym jest inflacja i co powinieneś o niej wiedzieć?

Posted By Jakub Pilch 28-11-2022
Inflacja na wizualizacji. Nad stosami monet widnieje czerwona strzałka wzrostu na wykresie.

Inflacja, mimo że jest pojęciem znanym każdemu, często bywa niezrozumiała i myląca. Jest to jednak zjawisko, które wpływa na nasze codzienne życie, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i osobistych finansów. Warto więc zrozumieć, czym jest inflacja i jak działa.

Definicja i podstawy inflacji

Inflacja może zostać zdefiniowana jako proces gospodarczy, charakteryzujący się wzrostem ogólnego poziomu cen towarów i usług w ustalonym okresie. Kiedy dyskutuje się na temat inflacji, ma się na myśli stopniowe zmniejszanie się realnej wartości jednostki danej waluty: im wyższa inflacja, tym mniejsza siła nabywcza danej waluty. Inflacja implikuje zatem spadek realnej siły nabywczej gotówki przy jednoczesnym wzroście nominalnej ceny dóbr i usług.

Historyczne korzenie inflacji

Zjawisko inflacji jest dobrze znane we współczesnej gospodarce, ma ono jednak swoje korzenie w dawnych czasach. Już w Starożytnym Rzymie obserwowano procesy inflacyjne będące rezultatem nadmiernego emitowania pieniądza. Jednym z pierwszych przykładów było masowe wprowadzenie w systemie gospodarczym monet z brązu podczas panowania cesarza Konstantyna. Ponadto ciągłe finansowanie deficytów budżetowych poprzez emitowanie nowych nominatów z łatwo dostępnych surowców, takich jak brąz i ołów, przyczyniało się do spadku ich siły nabywczej i realnej wartości. 

Takie procesy inflacyjne obserwowano również w Średniowieczu, kiedy władcy masowo bito monety ze złota i srebra o obniżonej zawartości czystego kruszcu, prowadząc do deprecjacji walut.

Rodzaje inflacji – od spowolnienia do hiperinflacji

Rodzaje inflacji – od spowolnienia do hiperinflacji

Istnieje wiele rodzajów inflacji, zależnie od jej tempa. Obejmuje to:

 • Deflację – ujemną stopę inflacji, gdy ogólny poziom cen spada. Może to świadczyć o recesji, ale z drugiej strony ułatwia redukcję zadłużenia. 
 • Niską inflację – stopa inflacji poniżej 2–3% rocznie, co uważa się za optymalne dla stabilnego wzrostu gospodarczego. 
 • Umiarkowaną inflację – stopa inflacji na poziomie 3–10% rocznie, co wpływa negatywnie na stabilność systemu finansowego.
 • Wysoką inflację – stopa inflacji powyżej 10–20% rocznie, powodująca znaczące zakłócenia w gospodarce.
 • Hiperinflację – inflacja 50% miesięcznie lub wyższa, całkowicie podkopująca zaufanie do waluty i prowadząca do załamania się systemu monetarnego.

Im wyższa inflacja, tym większe jej negatywne skutki gospodarcze: niestabilność cen, niższy wzrost PKB, przeszkody w handlu międzynarodowym itp. Natomiast deflacja może prowadzić do niskiego popytu i stagnacji inwestycji.

Jak inflacja wpływa na gospodarkę?

Inflacja ma znaczący wpływ na gospodarkę danego kraju, wpływając na takie obszary jak siła nabywcza, stopy procentowe, a nawet rynek pracy.

Inflacja a siła nabywcza

Istnieje ścisły związek między inflacją a siłą nabywczą gotówki. Siła nabywcza oznacza zdolność danej jednostki waluty do zakupu dóbr i usług. W warunkach wzrostu inflacji siła nabywcza waluty słabnie z kilku powodów:

Po pierwsze, rosnące ceny towarów i usług oznaczają, że za tę samą ilość pieniędzy można kupić mniej.

Po drugie, w miarę postępu inflacji podnoszone są także nominalne płace, ale nie zawsze w takim samym tempie, co ceny, co osłabia siłę nabywczą dochodów.

Po trzecie, inflacja powoduje zjawisko „ucieczki od gotówki”, gdy inwestorzy i oszczędzający poszukują aktywów, które zachowują lub zwiększają wartość w warunkach wysokiej inflacji.

Wszystkie te elementy sprawiają, że w warunkach rosnącej inflacji jednostka danej waluty po prostu „wartości” coraz mniej. Kluczowe staje się zatem utrzymywanie inflacji na niskim, stabilnym poziomie, aby zachować siłę nabywczą pieniądza.

Inflacja a stopy procentowe

Istnieje ścisły związek między stopą inflacji a stopami procentowymi. Na ogół banki centralne podwyższają stopy procentowe, aby:

 • ograniczyć inflację – wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe koszty kredytu, co zmniejsza popyt i inwestycje, co z kolei ogranicza presję cenową. Dążąc do utrzymania inflacji na poziomie docelowym, bank centralny reaguje podwyżkami stóp procentowych na jej wzrost;
 • stymulować gospodarkę – w warunkach niskiej inflacji bądź deflacji, obniżając stopy procentowe, bank centralny zwiększa dostępność i obniża koszt kredytu, co pobudza aktywność gospodarczą. 

W rezultacie stopy procentowe są używane jako narzędzie polityki monetarnej w celu walki z inflacją (poprzez podwyżki stóp) czy niskim wzrostem (poprzez obniżki stóp). Im wyższa inflacja, tym bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych celem jej obniżenia.

Wcześniejsze podwyżki mają powstrzymać gwałtowny wzrost inflacji i utrzymać ją na celu inflacyjnym, podczas gdy późniejsze reakcje mogą być konieczne, aby faktycznie obniżyć wysoką inflację.

Inflacja a rynek pracy

Inflacja i rynek pracy wzajemnie się warunkują. Istnieją dwa kluczowe powiązania.

 • Wpływ inflacji na realne płace –  warunkach rosnącej inflacji nominalne płace mogą rosnąć, ale nie zawsze w takim samym tempie jak ceny. Oznacza to spadek realnych płac (uwzględniających inflację) i siły nabywczej dochodów. W rezultacie standard życia pracowników może spadać. 
 • Wpływ rynku pracy na inflację – niska stopa bezrobocia oznacza większą konkurencję o pracowników i tendencję do szybszego wzrostu płac. Może to napędzać większą presję cenową i inflację. Z drugiej strony wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i inflacyjną.

Dwa te elementy prowadzą do złożonej relacji przyczynowo–skutkowej. Z jednej strony wysoka inflacja obniża realne płace i siłę nabywczą, co jest negatywne dla rynku pracy. Z drugiej strony dobra sytuacja na rynku pracy, charakteryzująca się niskim bezrobociem, może napędzać inflację poprzez presję płacową.

Ważne jest zatem, aby utrzymywać inflację na niskim, stabilnym poziomie, co jest korzystne zarówno dla gospodarki ogółem, jak i sytuacji na rynku pracy oraz realnych dochodów pracowników.

Jak inflacja wpływa na twoje osobiste finanse?

Chociaż inflacja jest zjawiskiem makroekonomicznym, ma ona bezpośredni wpływ na finanse osobiste. Inflacja wpływa na oszczędności, inwestycje i konsumpcję.

Inflacja a oszczędności

Inflacja ma istotny wpływ na wartość i siłę nabywczą oszczędności. Można to podsumować w kilku punktach.

 • Im wyższa inflacja, tym mniej dóbr można kupić za jednostkę gotówki. Dotyczy to także oszczędności trzymanych w gotówce.
 • Skłonność do „ucieczki od gotówki” – w warunkach wysokiej inflacji inwestorzy i oszczędzający poszukują aktywów, które zachowują lub przynajmniej nie tracą wartości w takim tempie jak gotówka. Dążą zatem do produktów bankowych czy inwestycji, które chronią oszczędności przed inflacją. 
 • Oprocentowanie oszczędności – im wyższa inflacja, tym wyższe powinny być stopy procentowe oszczędności, aby zachować ich realną wartość. Przy niskim oprocentowaniu poniżej tempa wzrostu cen oszczędności realnie tracą na wartości.
 • Wpływ na oszczędności długoterminowe – im dłuższy horyzont oszczędzania, tym większy negatywny wpływ ma wysoka inflacja poprzez stopniowe zmniejszanie się siły nabywczej oszczędności. Dotyczy to m.in. oszczędności emerytalnych.

Dlatego niskie, stabilne tempo inflacji jest korzystne dla oszczędzających, podczas gdy wysoka inflacja szybko „pożera” realną wartość posiadanych oszczędności.

Inflacja a inwestycje

W warunkach wzrostu inflacji realne zwroty z inwestycji mogą ulec obniżeniu, co powinno być branie pod uwagę przez inwestorów. W szczególności:

Nominalne stopy zwrotu oferowane przez różne klasy aktywów nie uwzględniają wpływu inflacji na realny zwrot z inwestycji. Aby ocenić rzeczywisty zwrot, należy odjąć stopę inflacji od nominalnego zwrotu. Im wyższa inflacja, tym niższy realny zwrot. 

W związku z powyższym inwestorzy poszukują aktywów, które generują wyższe nominały zwrotu w warunkach wysokiej inflacji, lub też aktywów, których ceny naturalnie rosną wraz ze wzrostem inflacji, tzw. „inflacyjny hedge”.

Szczególnie istotny jest długoterminowy horyzont inwestycyjny. Im dłuższy horyzont, tym większy kumulatywny wpływ inflacji na utratę realnej wartości kapitału. Dlatego inwestorzy dążą do ochrony realnej wartości portfela, a nie tylko maksymalizacji nominalnego zwrotu.

W związku z tym, strategie i cele inwestycyjne są dostosowywane do otoczenia makroekonomicznego, w tym poziomu inflacji. Im wyższa inflacja, tym istotniejsze staje się kompleksowe zarządzanie ryzykiem inflacyjnym.

Inflacja a zakupy i konsumpcja

Wzrost inflacji może wpływać na decyzje zakupowe konsumentów i ograniczać konsumpcję prywatną. Przejawia się to w kilku aspektach.

 • Realnie niższa siła nabywcza dochodów – w warunkach rosnącej inflacji nominalne dochody mogą rosnąć, ale nie zawsze w takim tempie jak ceny. Oznacza to spadek realnych dochodów uwzględniających inflację, a tym samym mniejszą zdolność nabywczą. Klienci mają mniej pieniędzy, żeby kupować tak samo dużo dóbr.
 • Psychologiczny efekt niepewności – wysoka inflacja generuje niepewność co do przyszłej siły nabywczej pieniędzy, co zniechęca do dokonywania wydatków konsumpcyjnych. Konsumenci częściej wolą odkładać pieniądze „na później”.
 • Wzrost cen zniechęca do zakupów – rosnąca inflacja przekłada się bezpośrednio na wyższe ceny dóbr konsumpcyjnych. Klienci częściej rezygnują z zakupów, aby zaoszczędzić pieniądze.

W rezultacie wzrost inflacji zazwyczaj prowadzi do spowolnienia tempa wzrostu konsumpcji prywatnej i popytu konsumpcyjnego. Dlatego niski, stabilny poziom inflacji jest korzystny dla dynamiki wzrostu gospodarczego napędzanego popytem konsumpcyjnym.

Czy inflacja jest zawsze zła?

Podczas gdy wysoka inflacja jest oceniana jako negatywne zjawisko makroekonomiczne, niskie tempo inflacji nie zawsze jest niepożądane. Można to podsumować w następujący sposób.

 1. Stabilna, niska inflacja na poziomie około 2-3% rocznie uważana jest za optymalną dla wzrostu gospodarczego. Pozwala utrzymać stabilność cen, a jednocześnie zachęca do inwestycji i konsumpcji.  
 2. Deflacja, czyli ujemna stopa inflacji charakteryzująca się spadkiem cen, może być oznaką problemów makroekonomicznych, takich jak niski popyt i recesja.
 3. Umiarkowana inflacja na stosunkowo niskim poziomie pomaga zmniejszyć realną wartość długów, co może stymulować wzrost inwestycji.
 4. W pewnym stopniu inflacja jest nieunikniona w dynamice gospodarczej i może stanowić oznakę rosnącego popytu. Jednak im niższa i przewidywalniejsza, tym lepiej.

Zostaw komentarz

Sign in to post your comment or sine up if you dont have any account.